Breadcrumbs

Ви тут: Home Укр. мова та література Календарне планування Календарне планування з української мови для 6 класу (за новим Держстандартом)

Календарне планування з української мови для 6 класу (за новим Держстандартом)

Календарно-тематичне планування Українська мова 6 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень) (7 год – резерв годин для використання на розсуд учителя) Українська мова. 5-9 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В

6 клас Українська мова 3,5 год на тиждень, 122 год на рік

№ уроку Зміст програмового матеріалу Дата
  Вступ. Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого (6год+3годРМ)  
Діалог 1 Вступ. Краса і багатство української мови.  
2 Розвиток мовлення №1. Повторення вивченого про мовлення. Загальні уявлення про ситуацію спілкування та її складові.  
3 Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення.  
4 Однорідні члени речення. Просте і складне речення.  
5 Звертання. Вставні слова. Розділові знаки у реченнях зі звертаннями і вставними словами.  
6 Пряма мова. Діалог.  
7 Текст, його тема, основна думка. Будова тексту. «Відоме» і «нове» в реченнях тексту, типи і стилі мовлення.  
8 Розвиток мовлення №2 (у). Усний докладний переказ тексту художнього стилю.  
9 Розвиток мовлення №3(п). Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Оголошення.  
  Лексикологія. Фразеологія (11год+1год РМ)  
10 Групи слів за їх походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови.  
11 Запозичені (іншомовного походження) слова. Словник іншомовних слів.  
12 Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.  
13 Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені.  
14 Професійні слова і терміни, жаргонізми.  
15 Діалектні та просторічні слова  
16 Офіційно-ділова лексика.  
17 Розвиток мовлення №4(п). Складання плану роботи  
18 Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.  
19 Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.  
20 Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.  
21 Контрольна робота №1 «Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого. Лексикологія. Фразеологія.» (тести закритого та відкритого типу).  
Усн. твір Словотвір. Орфографія (14год+ 1год РМ)  
22 Змінювання і творення слів. Твірне слово.  
23 Основні способи словотворення. Словотвірний словник.  
24 Перехід із однієї частини мови в іншу.  
25 Розвиток мовлення №5(у). Усний переказ тексту, що містить опис приміщення.  
26 Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників від прикметників на – в.й, -цький.  
КП 27-28 Контрольна робота. Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення в художньому стилі.  
29 Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із буквосполученням –чн- (-шн-)  
30-31 Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із суфіксами -цьк-, -зьк-, -ськ- та іменників із суфіксами –в. (о), -зтв (о), -ств(о).  
32 Складні слова. Сполучні о, е (є) в складних словах.  
33 Правопис складних слів разом і через дефіс.  
34 Написання слів з пів-, напів-, полу-.  
35 Творення і правопис складноскорочених слів.  
36 КЧМ Контрольна робота №2 «Словотвір. Орфографія» (тести закритого та відкритого типу). Контрольне читання мовчки.  
  Морфологія. Орфографія Іменник як частина мови (12год+2год РМ)  
37 Загальна характеристика частин мови.  
38 Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники – назви істот і неістот.  
39 Іменники – загальні і власні назви. Велика літера і лапки у власних назвах.  
40 Розвиток мовлення №6(у). Усний твір-опис приміщення у художньому стилі  
41 Рід іменників. Іменники спільного роду.  
42 Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.  
43 Відмінки іменників, їхні значення.  
44 Розвиток мовлення №7(п). Письмовий твір-опис приміщення у художньому стилі  
45 Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни.  
46 Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.  
47 Літери –а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.  
48 Контрольний диктант.  
49 Відмінювання іменників ІІ відміни з кінцевою літерою –р.  
50 Контрольна робота №3 «Іменник як частина мови» (тести закритого та відкритого типу).  
  Іменник як частина мови (13год+2год РМ)  
51 Відмінювання іменників ІІІ відміни.  
52 Розвиток мовлення №8(у). Усний переказ із творчим завданням  
53 Відмінювання іменників ІV відміни.  
54 Незмінювані іменники.  
55 Особливості творення іменників. Не з іменниками.  
56 Особливості написання іменників у кличному відмінку.  
57 Розвиток мовлення №9(у). Складання діалогів.  
58 Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини.  
59 Написання не з іменниками.  
60 Особливості творення іменників. Правопис складних іменників.  
61 Літери е, и в суфіксах –ечк-, -ечок, -ичок, -ичк-.  
62 Літери е, и, і в іншомовних суфіксах.  
63 Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми.  
64 Контрольна робота №4 «Іменник як частина мови» (тести закритого та відкритого типу).Створення монологічних висловлювань.  
65 Узагальнення матеріалу, вивченого протягом І семестру.  
Усний переказ Прикметник як частина мови (16год+6год РМ)  
66 Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  
67 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.  
68 Розвиток мовлення №10(у). Особливості будови опису природи  
69 Ступені порівняння прикметників, їх творення.  
70 Розвиток мовлення №11(у). Усний вибірковий переказ  
71 Повні й короткі форми прикметників.  
72 Прикметники твердої й м’якої груп. Відмінювання прикметників.  
73 Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники.  
74 Розвиток мовлення №12(у). Усний докладний переказ тексту.  
75 Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, цьк-, -зьк-.  
76 Літери о, е (є), и, і у прикметникових суфіксах –ов-, -ев- (-єв-), -ичн-, -їчн- (-їчн-)  
77 Розвиток мовлення №13(п). Письмовий твір-опис природи за картиною  
78 Написання не з прикметниками.  
79 Букви н та нн у прикметниках.  
80 Написання складних прикметників разом і через дефіс.  
81 Розвиток мовлення №14(п). Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису природи.  
82 Перехід прикметників у іменники  
83-84КТВ Контрольна робота. Письмовий твір-опис природи на основі власних спостережень у художньому стилі.  
85 Розвиток мовлення №15(у). Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум.  
86 Написання прізвищ прикметникової форми.  
87КА Контрольна робота №5 «Прикметник як частина мови» (тести закритого та відкритого типу). Контрольне аудіювання.  
Читання вголос Числівник як частина мови (10год+4год РМ)  
88 Числівник: загальне значення , морфологічні ознаки , синтаксична роль.  
89 Числівники кількісні й порядкові. Прості, складні й складені числівники.  
90 Відмінювання кількісних числівників.  
91 Розвиток мовлення №16(у). Усний твір-роздум про вчинок людини  
92 Відмінювання кількісних числівників.  
93 Розвиток мовлення №17(у). Складання діалогів із кількісними числівниками  
94 Відмінювання кількісних числівників.  
95 Уживання кількісних числівників з іменниками  
96 Відмінювання порядкових числівників.  
97 Розвиток мовлення №18(у). Складання діалогів із порядковими числівниками на позначення дат і часу.  
98 Розвиток мовлення №19(п). Замітка в газету типу роздуму про вчинок людини.  
99-100 КП Контрольна робота. Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису природи в художньому стилі.  
101 Контрольна робота №6 «Числівник як частина мови» (тести відкритого типу).Створення монологічних висловлювань.  
  Займенник як частина мови (11год+3год РМ)  
102 Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  
103 Розряди займенників.  
104 Особові займенники. Зворотний займенник себе.  
105 Розвиток мовлення №20(у). Усний твір-оповідання за жанровою картиною.  
106 Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.  
107КД Контрольний диктант.  
108 Заперечні займенники. Ні у заперечних займенниках.  
109 Неозначені займенники. Дефіс у неозначених займенниках.  
110 Розвиток мовлення №21(у). Повідомлення на лінгвістичну тему  
111 Присвійні займенники, їх відмінювання.  
112 Вказівні та означальні займенники, їх відмінювання.  
113 Уживання займенників для зв’язку речень у тексті.  
114 Розвиток мовлення №22(у). Читання та складання діалогів із займенниками  
115 Контрольна робота №7 «Займенник як частина мови» (тести відкритого типу). Виразне читання текстів науково-популярного стилю.  
  Повторення в кінці року (7год)  
116-117 Лексикологія та фразеологія.  
118-119 Словотвір і орфографія.  
120-121 Морфологія і орфографія.  
122 Підсумковий урок за рік