Breadcrumbs

Ви тут: HomeХімія Календарне планування з хімії для 7 класу за новою програмою 2017/2018

Календарне планування з хімії для 7 класу за новою програмою 2017/2018

Автор: Білоус Раїса Григорівна, учитель хімії Піщанської гімназії Кременчуцької районної ради

Календарне планування

7-й клас. (Усього 52 години, 1,5 год на тиждень, із них 5 год — резервних)

Номер уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

Вступ (3 години)

1

 

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Короткі відомості з історії хімії.

Навчальний  проект

1. Хімічні знання в різні епохи.

2

 

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.

Демонстрації:
1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

 

3

 

Практична робота №1 . Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я. Проведено інструктаж з БЖД.

 

Початкові хімічні поняття (21 година)

4

 

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

 Демонстрації:
5-9. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

Домашній експеримент:

1. Взаємодія харчової соди з соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

5

 

Фiзичні властивості речовин. Лабораторний дослід  №    1   Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.. Проведено інструктаж з БЖД.

 

6

 

Фізичні властивості  речовин.  

 

7

 

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

 

8

 

Практична робота №2 . Розділення неоднорідної суміші. Проведено інструктаж з БЖД. тематична

 

9

 

Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Демонстрації:

3. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

 

10

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

11

 

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід  №    2   Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Проведено інструктаж з БЖД.

 

12

 

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації:

4. Зразки металів і неметалів.      

 

13

 

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

 

14

 

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

 

15

 

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

 

16

 

Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою. тематична

 

17

 

Масова частка елемента в складній речовині.

 

18

 

Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

 

19

 

Складання формул речовин за масовою часткою елементів у речовині

 

20

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

 Лабораторний дослід  №    3   Проведення хімічних реакцій Проведено інструктаж з БЖД.

Навчальні проекти

2. Хімічні явища в природному довкіллі

3. Хімічні явища в побуті

4. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах

5. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

22

 

Практична робота №3 . Дослідження фізичних і хімічних явищ.. Проведено інструктаж з БЖД.

 

23

 

Узагальнюючий урок з теми «Вступ. Початкові хімічні поняття»

 

24

 

Контрольна робота № 1 з теми: «Початкові хімічні поняття»

 

25

 

Розв’язування задач і вправ тематична

 

Кисень (13 годин)

26

 

     Повітря, його склад.

 

27

 

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

28

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Демонстрації:
10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.

 

29

 

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу.Поняття про каталізатор. Поняття про каталізатор.

Демонстрації:
11. Добування кисню з гідроген пероксиду.

 

30

 

               Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

 Демонстрації:

12. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

13. Доведення наявності кисню.

 

31

 

Практична робота №4 Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності.  Проведено інструктаж з БЖД.

 

32

 

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

тематична

 

33

 

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Демонстрації:

14. Спалювання простих і складних речовин.

 

34

 

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).

 

35

 

Умови виникнення та припинення горіння.

 

36

 

Маркування небезпечних речовин.

 Демонстрації:

15. Маркування небезпечних речовин.

 

37

 

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Навчальні проекти

6. Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її

7. Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу у класній кімнаті під час занять

38

 

Розв’язування задач і вправ

 

39

 

Узагальнюючий урок з теми «Кисень»

тематична

 

Вода (10 годин)

40

 

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

                   

Навчальні проекти

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

41

 

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Демонстрації:

16. Виготовлення розчинів.

Домашній експеримент:

2. Виготовлення водного розчину кухонної солі.

42

 

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

 

43

 

Виготовлення розчину.

Лабораторний дослід  №    4   Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.Проведено інструктаж з БЖД.

 

44

 

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

тематична

 

45

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи.

 

46

 

Поняття про індикатори. Лабораторний дослід  №    5   Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. Проведено інструктаж з БЖД.

 Демонстрації:

17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.  

18. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.  

 

47

 

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Навчальні проекти

8. Проблема збереження чистоти водойм

9. Дослідження якості води з різних джерел

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

11. Способи очищення води в побуті

48

 

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Домашній експеримент:

3. Очищення води кипятінням і за допомогою побутового фільтру

49

 

Узагальнюючий урок з теми «Вода»

 

50

 

Контрольна робота № 2 з теми: «Вода»

 

51

 

Узагальнення знань з курсу хімії 7 класу   

 

52

 

Екскурсія. Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежне депо. Водоочисна станція.