Відповіді до сторінок 5-10

1. Запишіть означення поняття життя. Використовуйте для цього набуті знання, підручник, довідники, інтернет-ресурси тощо.

Життя - це відкрита система, побудована з білків та нуклеїнових кислот і здатна до самовідновлення, саморегуляції та самовідтворення

2. Упишіть у схему властивості живого.

 

(Сторінка 6) 1. Наведіть приклади:

а)   живих об’єктів, яким не властиві окремі ознаки живого:

Корали - вони живі. Але, наприклад, вони не рухаються

б)   неживих об’єктів, для яких характерні окремі властивості живого:

Кристали. Вони ростуть.

Про що свідчать, на Вашу думку, наведені приклади?

Жива й нежива природа побудовані з однакових атомів, але на молекулярному рівні різниця між ними суттєва.

3. Біологія — наука про життя — розвивається впродовж існування людства, але досі немає однозначного визначення поняття життя. Поясніть це протиріччя.

Живе характеризується сукупністю ознак, але жодна з ознак не є головною й такою, що самостійно може характеризувати живе.

(Сторінка 7) Завдання 1.

Підпишіть наведені формули речовин відповідними цифрами. Поясніть значення цих речовин в життєдіяльності організмів.

1- вода

2- вуглекислий газ

3- кисень

4- кальцій карбонат

5- натрій хлорид

6- кальцій ортофосфат

 

Завдання 2. Допишіть речення.

1.   Білки, які с біологічними каталізаторами, називаються ферментами

2.   Резервною речовиною тваринної клітини є глікоген, а в рослинній клітині накопичується крохмаль

3.   Основна органічна речовина, яка утворює рослинну клітинну стінку - целюлоза

4.   Спадкова інформація клітини зберігається в молекулі днк

5.   Основний компонент зовнішнього покриву членистоногих утворений хітин

7. Міцність кісток людини забезпечена наявністю кальцію, пружність - колаген (білок)

 

Сторінка 8. Завдання 1

Сторінка 8. Завдання 1

 

 

Завдання 2. Складіть оповідання «Подорож краплини води в організмі», вико­ристовуючи набуті знання про її функції.

 

Уміст води в організмі становить 60 - 70 %, а в деяких випадках - до 98 %, Цитоплазма більшості клітин містить приблизно 80 % води, кров і лімфа людини - понад 80 %. Отже, вода є основою внутрішнього середовища організмів.

Вода є розчинником для інших речовин, тому вона є середовищем для перебігу багатьох хімічних реакцій. Вода бере участь у їх транспортуванні, переносячи поживні речовини, продукти обмінних процесів. Вода погано стискається, а тому може виконувати механічну функцію, а також вона виконує терморегуляторну функцію.

 

Завдання 1 – Наведіть означення понять органічні речовини та біополімери.

Органічні, речовининазивають сполуки, утворені атомами Карбону,що сполучені між собою ковалентними зв’язками, та атомами Гідрогену

Біополімери - високомолекулярні сполуки організмів, молекули яких складаються з мономерів, з’єднаних між собою в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.

 

Сторінка 9. Завдання 2.

  

Сторінка 10. Завдання 1. 

Наведіть означення понять вуглеводи та ліпіди.

Вуглеводи – це органічні сполуки, у яких співвідношення атомів Карбону, Гідрогену, Оксигену здебільшого відповідає формулі

Ліпіди - це похідні жирних кислот і багатоатомних спиртів або альдегідів

 

Завдання 2. Упишіть у таблицю опис функції речовин.

Функції вуглеводів та ліпідів в клітині

Функції/Прояв

Вуглеводи

Ліпіди

Структурна (будівельна)

полісахариди входять до складу певних структур

Фосфоліпіди є основою біологічних мембран

Енергетична

У разі повного розщеплення 1 г вуглеводів виділяється 17,6 кДж енергії

У разі повного розщеплення 1 г жирів виділяється 38,9 кДж енергії

Резервна

Полісахариди можуть накопичуватися в клітинах

містяться в цитоплазмі клітин у вигляді включень

Теплоізоляційна

 

захищають від дії різких змін температури.

Захисна

 

Зумовлена їх низько теплопровідністю захищають внутрішні органи від механічних ушкоджень