Ex. 3, p. 85.

1. I'll meet; 2. I am making; 3, I’ll turn up; 4, I am going to make.